SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Ông: NGÔ TRẦN ÁI
CT HĐQT – TGĐ

Ông: PHẠM THANH NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: NGUYỄN VĂN TƯ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: PHẠM VĂN HỒNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: ĐINH KHẮC CAO
TRỢ LÝ CT HĐQT, TGĐ

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức – Hành chính
Phụ trách: Bà Đồng Minh Huệ

Phòng Kế toán – Tài vụ
Phụ trách: Ông Lê Anh

Ban Biên tập
Trưởng ban: Ông Trần Văn Thắng

Phòng In – Phát hành
Phụ trách: Bà Phạm Thúy Lan

Tổ chuyên gia

Phụ trách môn Toán, Tin: Bà Phạm Thị Bạch Ngọc; Ông Vũ Kim Thủy
Phụ trách môn Lý, TNXH: Bà Phùng Thanh Huyền
Phụ trách môn Tiếng Việt, Văn: Bà Nguyễn Thị Bé
Phụ trách môn Sử, Địa: Bà Bùi Thị Bích Ngọc
Phụ trách sách và học liệu điện tử: Ông Phó Đức Khôi 
Phụ trách sách và học liệu mầm non: Bà Trần Thị Tuyết Hoa

Ban Mỹ thuật
Trưởng ban: Ông Lưu Chí Đồng
Phó ban: Ông Lương Quốc Hiệp