Tin hoạt động công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VEPIC BẦU BỔ SUNG 2 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cổ đông VEPIC đã bỏ phiếu tán thành bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm...