SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Ông: NGÔ TRẦN ÁI
CT HĐQT – TGĐ

Ông: PHẠM THANH NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: NGUYỄN VĂN TƯ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: PHẠM VĂN HỒNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: ĐINH KHẮC CAO
TRỢ LÝ CT HĐQT, TGĐ

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức – Hành chính
Phòng In – Phát hành

Phòng Kế toán – Tài vụ

Các ban Biên tập

Tổ chuyên gia

Ban Mỹ thuật

Ban Thiết kế   Chế bản