Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách và các sản phẩm giáo dục nhằm phục vụ mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Sứ mệnh

Đổi mới và hiện đại hóa sách giáo khoa, các loại sách bổ trợ và học liệu điện tử đạt chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, tích hợp đi đôi với phân hóa và gắn liền với thực tế của địa phương, đất nước và thế giới.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng

Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để luôn là đối tác tin cậy của khách hàng. Tận tâm, chính xác, chuẩn mực và không ngừng sáng tạo là sự sống, là đòn bẩy của sự phát triển.

Cam kết

Kinh doanh lấy chữ tín làm đầu với khách hàng và đối tác, tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, đồng tâm nhất trí vì mục tiêu lâu dài.

Chính trực

Bảo vệ lợi ích, tài sản của khách hàng và uy tín của Công ty. Liêm chính, trung thực trong các ứng xử, trong kinh doanh và trong tất cả các mối quan hệ là phương châm hành động.

Chuyên nghiệp

Đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, quy trình quản lý chất lượng đồng bộ, thống nhất và luôn được cải tiến phù hợp với thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cộng đồng

Thể hiện bổn phận, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đóng góp vì sự phát triển bền vững cho cộng đồng, đất nước.