1. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông

Số/Ký hiệu 32/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/12/2018
Người ký Phùng Xuân Nhạ
Trích yếu Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục & Đào tạo
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm Download

3. Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

Số/Ký hiệu 33/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/12/2017
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Trích yếu Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục & Đào tạo
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm Download

5. Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Số/Ký hiệu 404/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/03/2015
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Download

7. Chương trình GDPT tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tệp đính kèm Download
Chi tiết Chương trình giáo dục phổ thông mới

2. Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Số/Ký hiệu 3798/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 24/09/2018
Người ký Phùng Xuân Nhạ
Trích yếu Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục & Đào tạo
Phân loại Chỉ thị
Tệp đính kèm Download

4. Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Số/Ký hiệu 51/2017/QH14
Ngày ban hành 21/11/2017
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Chỉ đạo về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành Chủ tịch Quốc hội
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Download

6. Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội phê duyệt và chỉ đạo thực hiện  Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Số/Ký hiệu 88/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành Chủ tịch Quốc hội
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Download