ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY VEPIC NĂM 2023

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG công ty vepic nhiệm kỳ năm 2022 – 2027

Tài liệu Đại hội Cổ đông 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019