Bài tập Tin học 4

– Sách Bài tập Tin học 4 gồm hai phần: Phần 1 tương ứng với mỗi bài trong sách giáo khoa đều có các câu hỏi và bài tập được đưa ra dưới các dạng: trắc nghiệm, tự luận, thực hành. Mỗi bài tập được đánh số thứ tự theo chủ đề, kèm theo chữ cái in hoa
đứng trước – chính là tên chủ đề tương ứng. Đối với các bài học lí thuyết, sẽ có thêm Tóm tắt nội dung bài học ngay trước các câu hỏi và bài tập. Phần 2: hướng dẫn trả lời Câu hỏi và bài tập giúp gợi ý cho học sinh hoặc để học sinh đối sánh, kiểm tra lại kết quả làm bài của bản thân.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm

Tác giả: HỒ SĨ ĐÀM (Tồng Chủ biên) – NGUYỄN THANH THUỶ (Chủ biên), HỒ CẨM HÀ – NGUYỄN THỊ HỒNG, ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC – NGUYỄN CHÍ TRUNG