Bộ hình khối môn Toán lớp 1, lớp 2, lớp 3

– Bộ thiết bị dạy hình khối: khối hộp chữ nhật, khối
lập phương, khối trụ, khối cầu.