Bộ thực hành Toán lớp 2

– Hộp thẻ, chữ số lớp 2
– Bộ thẻ số, dấu phép tính (Nhựa nguyên sinh, in
UV chống bay màu)
– Thanh chục khối lập phương, bảng trăm, bảng
nghìn, thẻ 2 chấm, thẻ 5 chấm (in UV chống bay
màu)
– Bộ thiết bị dạy hình phẳng, que tính, thước kẻ, mô
hình đồng hồ, bảng cài