Bài tập Khoa học tự nhiên 6

– Sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) là tài liệu học tập thiết yếu, giúp các em luyện tập để ghi nhớ kiến thức, thuần thục các kĩ năng và học cách vận dụng điều đã học vào thực tế.
– Mỗi bài học trong sách gồm hệ thống các câu hỏi, bài tập theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp độ cao. Ngoài ra, đầu mỗi bài học còn ghi vắn tắt mục tiêu
cần hướng đến khi thực hiện các câu hỏi, bài tập.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: NGUYỄN VĂN KHÁNH – ĐẶNG THỊ OANH – MAI SỸ TUẤN (đồng Chủ biên), LÊ MINH CẨM – NGÔ NGỌC HOA – PHAN THỊ THANH HỘI – NGÔ VĂN HƯNG ĐỖ THANH HỮU – CAO TIẾN KHOA – LÊ THỊ THANH – NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG