Bài tập Khoa học tự nhiên 8

– Bài Tập Khoa Học Tự Nhiên 8 bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, kế thừa và phát triển các mạch nội dung giáo dục đã hình thành từ các cấp học dưới,
vừa giúp các em có hiểu biết sâu sắc về các kiến thức cơ sở chung, vừa mang tính định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM