Khoa học tự nhiên 8

– Sách Khoa học tự nhiên 8 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; gồm những bài học phù hợp với lứa tuổi của học sinh.
– Khoa học tự nhiên 8 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; gồm những bài học phù hợp với lứa tuổi của học sinh.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM