Chuyên đề học tập Sinh học 12

– Sách Chuyên đề học tập Sinh học 12 được biên soạn gồm 3 chuyên đề: Sinh học phân tử, Kiếm soát sinh học và Sinh thái nhân văn. Nội dung của ba chuyên đề được phát triển chủ yếu từ các phần Di truyền học, Sinh thái học và môi trường của sách giáo khoa Sinh học 12.
– Các bài học trong sách chuyên đề sẽ giúp các em khám phá khoa học, phát triển năng lực nhận thức, trong đó chú ý tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành, ứng dụng và tìm hiểu các ngành nghề liên quan. Sách được trình bày hấp dẫn, diễn đạt dễ hiểu, hình ảnh sinh động, phong phú, nhiều màu sắc.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: ĐỊNH QUANG BÁO (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), CAO PHI BẰNG – NGUYỄN VĂN QUYỀN, ĐOÀN VĂN THƯỢC – NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN