Chuyên đề học tập Tin học 12 – Tin học ứng dụng

– Cụm Chuyên đề học tập Tin học ứng dụng lớp 12 sẽ giúp các em nâng lên một tầm cao mới về khả năng sử dụng, khai thác máy tính trong giải quyết công việc; gồm ba chuyên đề độc lập: Thực hành bảo vệ dữ liệu, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm; Thực hành sử dụng phần mềm quản lí dự án; Thực hành phân tích dữ liệu với phần mềm bảng tính. Mỗi bài học có cấu trúc gồm 6 phần: Mục tiêu, Khởi động, Hình thành kiến thức, Kiến thức cần biết, Vận dụng, Câu hỏi tự kiểm tra, Tóm tắt bài học sẽ giúp các em ghi nhớ những vấn đề cốt lõi.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: HỒ SĨ ĐÀM (Tổng Chủ biên) – NGUYỄN CHÍ TRUNG (Chủ biên), TRƯƠNG CÔNG ĐOÀN – NGUYỄN DUY HẢI, NGUYỄN ĐÌNH HOÁ – HÀ MẠNH HÙNG