Tin học 12 – Khoa học máy tính

– Sách giáo khoa Tin học 12 _ Khoa học máy tính cung cấp cho học sinh ba mạch kiến thức là: Học vấn số hoá phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Khoa học máy tính (CS) thông qua các chủ đề thuộc nội dung cốt lõi cho cả hai định hướng ICT và CS và hai chủ đề riêng cho định hướng CS.
– Các chủ đề chung là: Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo; Kết nối mạng; Giữ gìn tính nhân văn trong thế giới ảo; Tạo trang web; Giới thiệu nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị – Một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học.
– Các chủ đề riêng cho định hướng CS là: Phác thảo thiết kế mạng máy tính (BCS); Giới thiệu Học máy và Khoa học dữ liệu (FCS1) và Mô phỏng trong giải quyết vấn đề (FCS2). – Sách do các nhà giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục tin học biên soạn.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: HỒ SĨ ĐÀM (Tổng Chủ biên) – NGUYỄN ĐÌNH HOÁ (Chủ biên), NGUYỄN VIỆT ANH – PHẠM VĂN ĐẠI – HỒ CẦM HÀ – LÊ ANH NGỌC