Vở bài tập Công nghệ 3

Sách được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Với quan điểm giáo dục mới, các chủ đề, bài học được thiết kế nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển các kỹ năng của mình như khám phá, chủ động và sáng tạo.. Đặt biệt sách chú trọng nội dung phát triển ý tưởng thực tế, đưa ra các gợi ý thực hành khác nhau, giúp học sinh chủ động học.
Tác giả là những nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo giàu kinh nghiệm trong giáo dục phổ thông.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYỄN TRỌNG KHANH (Tổng Chủ biên) – HOÀNG ĐÌNH LONG (Chủ biên), NHỮ THỊ VIỆT HOA – NGUYỄN THỊ MAI LAN